Mindre CO2

Jeres varmeværk betyder, at der bliver udledt mindre CO2.

Gyllen afhentes af værket fra landmændenes gylletanke eller direkte fra stalden. Efterfølgende bringes den afgassede gylle retur til landmændenes eksisterende lagertanke, således at den mængde de får retur, passer til landmændenes jordtilliggende. Overskydende afgasset gylle (ca 8.000 t/år) afsættes til to planteavlere, hvor værket har etableret decentrale gylletanke.

Afgasning af gyllen betyder, at udnyttelsen af kvælstoffet i gyllen stiger med 10-20% point. Energiforsyningen fra energianlægget med CO2 – neutralt brændsel – betyder, at miljøet spares for ca 4.000 ton CO2 årligt ligesom afgasningen af gylle og affald giver en reduktion i belastningen med methan på ca 320.000 m3 methan om året, svarende til effekten af en mindsket belastning på yderligere ca 4.800 ton CO2.