Hvad er biogas

Biogas er en energirig gas bestående af en blanding af metan (CH4) og kuldioxid (CO2), der dannes, når organisk materiale fordøjes af naturligt forekommende tarmbakterier i lukkede, iltfrie tanke.

Biogassen kan anvendes til produktion af el og varme i kraftvarmeværker. Biogassen kan også anvendes som brændstof i biler eller distribueres via (natur)gasnettet, men det kræver, at biogassens CO2-indhold fjernes.

I 2011 produceredes ca. 4 PJ biogas i Danmark. Energistyrelsen har opgjort, at det samlede potentiale for produktion af biogas fra husdyrgødning, affald og restprodukter fra fødevareindustrien, spildevandsslam m.v. er ca. 40 PJ. Der er dermed mulighed for at ti-doble biogasproduktionen alene fra restbiomasse.

Ca. 6 pct. af husdyrgødningen udnyttes i biogasanlæg. I 2009 besluttede regeringen, at dette skal øges markant, således at halvdelen udnyttes i 2020. Det kræver, at der etableres mindst 40-50 nye store biogasfællesanlæg.

Biogas kan fremstilles på forskellige typer anlæg. Enten biogasfællesanlæg, som behandler husdyrgødning fra flere landbrug, eller gårdbiogasanlæg, som ligger på en enkelt landbrugsbedrift. Udover denne husdyrgødningsbaserede biogasproduktion sker der en produktion af biogas på rensningsanlæg, og der kan udvindes biogas fra gamle lossepladser. I fremtiden vil vi også se flere biogasanlæg på økologiske jordbrug, som omsætter kløvergræs til energi og gødning.